Prevádzkový poriadok

Čl. I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzky: ELITE SPORT CENTRE
Obchodné meno: ELITE SPORT CENTRE s.r.o.
Sídlo: Uherova 13, Košice 04011
Adresa prevádzky: Uherova 13, Košice 04011
IČO: 50 279 564
Zastúpený: Ing. Gabriela Slafkovská

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39041/
V (ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Čl. II.
Vysvetlenie všeobecných pojmov, opis zariadenia a druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzkový poriadok je súhrn práv a povinností návštevníkov alebo iných osôb (ďalej v texte ako „Zákazník“) využívajúcich služby športovo-kondičného centra ELITE SPORT CENTRE (ďalej v texte ako „Centrum“) vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb Prevádzkovateľom, a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámená pri vstupe do Centra, ako aj na webovej stránke prevádzkovateľa www.elitekosice.sk.

Riadne a dostatočné oboznámenie s Prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Zákazníka alebo inej osoby do Centra. Zákazník alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená.

Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste Centra. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v Prevádzkovom poriadku. Zákazníkom sa na účely tohto Prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto Prevádzkového poriadku.

Web stránka je internetová aplikácia www.elitekosice.sk prostredníctvom, ktorej sa dá rezervovať na jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom za podmienok uvedených v čl. VI. Prevádzka Centra sa nachádza v jednopodlažnej murovanej budove, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti. Jednotlivé telocvične (YOGA a FitCore) sú umiestnené samostatne a spĺňajú všetky normy. Celý priestor Centra ako aj priestor blízkeho okolia je monitorovaný kamerovým systémom.

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom „fitness“, najmä služby kondičného cvičenia s vlastným telom, joga, športová príprava detí a iné služby ako predaj športového oblečenia a športových pomôcok.

Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie Zákazníkovi využívať priestory Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. VI tohto Prevádzkového poriadku.

Do prevádzky Centra nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej okamžitej kapacity prevádzky. Maximálna okamžitá kapacita športového Centra je 30 osôb.

V Centre je na výber široká škála tréningov s profesionálnymi trénermi a lektormi. Druhy a spôsob poskytovania služieb v jednotlivých telocvičniach sú:

FitCore: TRX, TRX – Mobilita a zdravý chrbát, DMAX Training, RIP Training, Kruhový tréning, FMS Diagnostika

YOGA: Ashtanga (Aštanga) joga dynamické jogové cvičenie, ktoré učí správne dýchať, otvára srdce, posilňuje telo, odstraňuje bolesti chrbta, rozprúdi energiu a vyčarí úsmev na tvári.

Športová príprava pre deti: ” Učíme sa milovať pohyb ” všeobecná športová príprava ako základ zdravého vývinu detí. Program na podporu pravidelných športových aktivít, zmysluplného využívania voľného času a zdravého životného štýlu. Hlavným cieľom je zaradiť aktívny pohyb medzi záľuby detí a mládeže.

Otváracie hodiny športovo-kondičného Centra:
Pondelok – Nedeľa: 6h – 20h

 

Čl. III
Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia

Priestor prevádzky musí byť v čase poskytovania služieb udržiavaný v čistote a poriadku. Pri používaní náradia a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú Zákazníci a pracovníci prevádzky povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedného pracovníka, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia Zákazníkov. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie prevádzky je zabezpečené Prevádzkovateľom. Zákazník Centra má povinnosť neznečisťovať zariadenia a iné vnútorné vybavenie Centra.

Lekárnička umiestnená v prevádzke je vybavená základným zdravotníckym materiálom podľa prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z., a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Pri poranení sa postihnuté miesto okamžite opláchne a následne dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom na rany (napr. Septonex, Mesosept). Prelepí sa jednotlivo balenými náplasťami na rany, príp. obviaže obväzom z nového originálneho balenia.

Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyvesená na viditeľnom mieste.

Čl. IV
Spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia.

Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Priestory Centra sa podľa druhu podlahy povysávajú, poumývajú vlhkým mopom alebo handričkou alebo pozametajú. Mop a handrička sa oplachujú v horúcej vode so saponátom alebo dezinfekčným prostriedkom. Raz za štvrťrok sa vykonáva celkové upratovanie vrátane umytia okien, dverí a svietidiel.

Sprchy a toalety sa umývajú a dezinfikujú denne. Upratovanie zahŕňa dezinfekciu sociálnych zariadení a spŕch, povysávanie podláh, očistenie náradia. Nádoby na odpad vo vnútorných priestoroch Centra sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.

Na sanitáciu a dezinfekciu slúžia jednoduché pomôcky – vedrá, utierky, kefy, čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu. Centrum je vybavené dostatočným množstvom čistiacich prostriedkov.

Vykurovanie a osvetlenie priestorov je zabezpečené Prevádzkovateľom. Vetranie zabezpečuje Prevádzkovateľ v uzavretých priestoroch Centra vzduchotechnikou.

Kontrola zariadení a ich častí sa vykonáva podľa návodu a v intervaloch uvedených výrobcom. Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa vedú záznamy. Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť budú priebežne a bezodkladne odstránené.

V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti Zákazníkov je každý oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania:

 • číslo 112 – integrovaný záchranný systém,
 • číslo 158 – štátna polícia,
 • číslo 155 – záchranná zdravotná služba,
 • číslo 150 – hasiči.

Osobu prevádzkovateľa zodpovednú za Centrum možno volať na číslo: +421 907 975 693.

 

Čl. V
Pokyny , obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

1. Zákazník Centra je oprávnený využívať jednotlivé služby alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. VI. tohto Prevádzkového poriadku.

2. Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobu platby za zvolený druh služby.

3. Využívať jednotlivé priestory Centra smie len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia smie tento druh služby využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo osoby staršie ako 18 rokov (napr. tréner). V prípade zodpovednosť za osobu mladšiu ako 16 rokov preberá v rámci vedenej hodiny inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu zodpovednosti vstupom osoby do miestnosti a jej prevzatiu inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb osoby mladšej ako 16 rokov zodpovedný doprovod.

4. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú deti pohybovať v priestoroch Centra, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.

5. Do Centra je so súhlasom Prevádzkovateľa oprávnená vstúpiť taktiež návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje do športového komplexu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná behom svojho pobytu v Centre dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.
Osoby, ktoré nesmú využívať služby Centra.
Do Centra je zakázaný vstup osobám:

 • so zdravotným stavom, ktorý vylučujebezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzickynamáhavú činnosť,
 • v podnapitom stave,
 • pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebopsychotropných látok,
 • v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnomoblečení,
 • vzbudzujúcom verejné pohoršenie,
 • osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákazvstupu.

6. Zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby poverenéPrevádzkovateľom k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku v Centre(ďalej len „personál“) sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osobyuvedené v bode tohto článku, aby opustili priestory Centra. Tosa týka i Zákazníkov, ktorý svojím chovaním rušia, aleboobmedzujú iných návštevníkov športového Centra v jeho riadnomužívaní. Zákazník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť.Pokiaľ tak neurobí môže byť z Centra vyvedený.

7. V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie vpriestoroch Centra je považované za chovanie obmedzujúce inýchZákazníkov Centra v jeho riadnom využívaní v zmysle bodu 6.tohto článku.

8. Cvičebné náradie a ďalšie vybavenie Centra sú Zákaznícipovinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tompovinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani kohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Zákazníkov.

9. Zákazníci sú ďalej povinní:

 • riadiť sa pokynmi personálu,
 • v priebehu využívania športového komplexupoužívať oblečenie, obuv a športové náčinie apomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnejšportovej činnosti tak, aby neohrozovali svojezdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov aneznečisťovali priestory športového komplexu,
 • v prípade porušenia niektorej z povinnostiuvedených v tomto prevádzkovom poriadku, jepovinný opustiť priestory Centra, inak môže byťPrevádzkovateľom udelený zákaz vstupu.

10. Zákazník je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezerváciením požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude zrealizovanápokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby.

11. Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitúdobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu alebo kvalityposkytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sašpeciálnych akcií v priestoroch Centra, alebo z technických, čipersonálnych dôvodov.

Čl. VI
Platobné podmienky

Zákazníci sú oprávnení využívať priestory športovo-kondičného Centra len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a produktov (tovaru) zakúpených v športovom Centre. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným prevádzkovateľom Centra. Prevádzkovateľ Centra je oprávnený kedykoľvek uskutočniť zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru. Aktuálny cenník je k dispozícii na recepcii Centra a web stránke www.elitekosice.sk.

Platba vybraných služieb sa realizuje nasledovnými spôsobmi:

 1. Platbou v hotovosti, alebo ekvivalentom, ktorý Prevádzkovateľ prijíma ako formu zaplatenia jednorazového vstupného do zariadenia (ďalej len „platba v hotovosti“),
 2. Platba formou zabezpečenej internetovej platby webpay prostredníctvom Tatra banka, a.s.,
 3. Zákazník si platbou špecifikovanou v bode 1 alebo 2 tejto časti Prevádzkového poriadku obstará kredit v ľubovoľnej výške, z ktorého je možná následná úhrada jednorázových vstupov do Centra, permanentky alebo tovaru podľa rozhodnutia Zákazníka. V opodstatnenom prípade nevyčerpaný zostatok kreditu bude Zákazníkovi po dohode s Prevádzkovateľom vrátený v hotovosti na recepcii Centra,
 4. Zákazník je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa www.elitekosice.sk (ďalej len „WEB“) Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná pokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby.

Rezerváciu je možné zrušiť 3 hodiny pred začatím požadovanej služby. Po prekročení tejto lehoty je zrušenie požadovanej služby spoplatnené vo výške blokačného poplatku uvedeného v aktuálnom cenníku Prevádzkovateľa (v hodnote vstupu na požadovanú službu), o ktorú sumu môže byť bezhotovostným prevodom ponížený vopred uhradený kredit Zákazníka na jednotlivé služby.

Ďalšie podmienky

 • k pohybu po Centre je potrebné mať riadne uhradené jednorazové vstupné resp. uhradené vstupné formou zakúpenia permanentky,
 • k úschove vecí v šatniach slúžia skrinky so zámkami. Skrinky neslúžia na úschovu cenností. Zákazníkovi je vydaný kľúč až po uhradení jednorazového vstupu na základe jednorázovej vratnej zálohy v sume 5 Eur. Permanentka alebo jednorázová vratná záloha v sume 5 Eur je Zákazníkovi vrátená pri odovzdaní kľúča od skrinky. Zákazník je povinný riadne opatrovať kľúč od skrinky v šatni,
 • zákazník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi jeho stratou, poškodením, alebo zneužitím. V prípade straty kľúča od skrinky, je klient povinný uhradiť:
 • Sumu 20,- EUR ako náklad za výmenu zámku a zriadenie nového kľúča.

Zákazník je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť, nechať ju odomknutú a kľúč vrátiť na recepcii Centra. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, otvoriť.

Čl. VII
Zodpovednosť návštevníkov

Postup v prípade prerušenia dodávky vody:

 1. V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, nemá Zákazník právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového komplexu.
 2. V prípade, že dôjde k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúce určitý druh služby, nemá Zákazník právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového komplexu.
 3. Zákazník Centra je v priestoroch povinný správať sa tak, aby nadmerne nenarušil iných Zákazníkov, a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku
 4. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Zákazník škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť za chyby na tovare:
V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má chyby, je Zákazník oprávnený uviesť tieto chyby v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa. Pri reklamácií je Zákazník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.
Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 421 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII
Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

 1. Na prevádzke sa neposkytuje bielizeň pre Zákazníkov.
 2. V zariadeniach na osobnú hygienu sa používajú jednorazové papierové utierky.

Čl. IX
Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe Zákazníka sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami. Nádoby vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú 1 x denne alebo podľa potreby. Likvidácia – odvážanie odpadu je riešená oprávnenou odbornou firmou na základe zmluvy s prevádzkovateľom.

Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bude sprístupnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste a na web stránke.

Za jeho dodržanie zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia! Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka: Ing. Gabriela Slafkovská, konateľka spoločnosti

V Košiciach, dňa 5.9.2016
Vypracoval: Ing. Gabriela Slafkovská

Prevádzkový poriadok je možné stiahnuť tu